Skip to main content

Protokoll årsmöte 2019 Norton Owners Club of Sweden

Djulö Camping 2019-06-15

1. Mötets öppnande val av mötesordförande samt godkännande av dagordning
Klubbens ordförande Per Gädd öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
Per Gädd valdes till mötets ordförande, Lasse Larsson till sekreterare.
Dagordningen godkändes.

2. Kallelse till årsmötet
Deltagarna förklarade mötet behörigen utlyst.

3. Val av justerare och rösträknare samt upprättande av röstlängd
Torsten Ahlin valdes till rösträknare.
Lasse Camenius utsågs att justera dagens protokoll.
Röstlängd upprättades

4. Verksamhetsberättelse 2018
Per Gädd läste upp årets verksamhetsberättelse.

5. Kassa och revisionsberättelse 2018
Klubbens kassör Jan Marklund redogjorde för klubbens ekonomi.

6. Styrelsens ansvarsfrihet 2018
Torsten Ahlin läste upp revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

7. Redaktören och Registerhållare redogör
Lasse Camenius berättade om året med medlemstidningen. Klas Wejle redogjorde för medlemsutvecklingen, nuvarande medlemsantal är 985.

8. Val av styrelse
Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter samt ordförande. Katarina Alsterberg och Per Gädd avgår ur styrelsen, som ersättare invaldes Toni Eklund och Bo-Inge Andersson. Efter sluten omröstning valdes Klas Wejle till klubbens ordförande. Hans Jönsson
avgår ur valberedningen, som ersättare valdes Jarl Axelsson.

9. Övriga frågor
Bo Storvall redogjorde för läget med klubbförsäkringen. Nya styrelsen skall säga upp klubbens avtal med If. Bertil Strandberg föreslog att det skulle hållas en höstmarknad på hans tomt i Gävle. Toni Eklund ställde en fråga om årsavgiften.

10. Mötet avslutas
Per tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare                                      Justeras
Lasse Larsson                                  Lasse Camenius