Skip to main content

Norton Swedens stadgar

Gällande från 16 september 2021

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §                 Ändamål

Svenska Nortonklubben är en politiskt och religiöst oberoende förening på ideell bas.

Klubbens ändamål är att:
–  på så många sätt som möjligt bistå medlemmarna i ägandet och vårdandet av Norton motorcyklar som exempelvis med teknisk rådgivning.

  • alla med intresse för Norton motorcyklar kan vara med i klubben.
  • att stärka samhörigheten mellan medlemmarna genom stimulerande medlemsaktiviteter som exempelvis träffar/ sammankomster.
  • bidra till märkets bevarande genom att sprida kunskap om dess motorhistoriska arv.

Föreningens inkomster ska användas för kostnader i den ideella verksamheten, till mesta möjliga nytta för medlemmarna som exempelvis med vår medlemstidning.

2 §                 Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer som har upptagits som medlemmar.

3 §                 Beslutande organ samt styrelsens sammansättning.

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

Föreningens verksamhet sköts av en styrelse som utses av årsmötet.

Styrelsen skall bestå av 5-7 ledamöter. Av dessa utses ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga ledamöter. Det ska också utses två suppleanter.

Ingen ledamot kan ha mer än två befattningar.

Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott bestående av det antal ledamöter som den ser som lämpligt. Styrelsen kan även delegera arbetsuppgifter till lokal kontaktperson eller annan enskild medlem, för att stimulera och underlätta olika arrangemang.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden.

4 §                Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt eller av var och en för sig.

5 §                 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 §         Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 §         Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 §         Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen och ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

9 §         Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Smc:s fond för skadade mc-förare eller liknande icke-kommersiell verksamhet enligt beslut taget vid det avslutande årsmötet. Avveckling ska ske enligt de regler som gäller för föreningar med organisationsnummer.

Styrelsen ansvarar för att föreningens handlingar arkiveras, i första hand tillfrågas Riksarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §       Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Som medlem räknas den person som betalat årlig avgift i tid. Medlemsskap för kommande år fastslås av årsmötet.

11 §       Utträde                                                                          

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 mars innevarande år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 §       Uteslutning                                                                                                      

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Årsmötet äger dessutom rätt att utesluta medlem som i något avseende skadat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 §         Medlems rättigheter och skyldigheter

      Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av årsmötet eller styrelsen
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
  • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
  • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med Dataskyddsförordningen GPDR (2018).

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 §       Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via föreningens tidning och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets-, förvaltnings- och revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 §       Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 §       Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 31 mars har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

17 §     Beslutsförhet (när är mötet beslutsmässigt)

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 §     Beslut och omröstning     

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 §            Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 §            Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av dagordning.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. (Sekreteraren).

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. (Kassören)

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.

b) vice ordförande för en tid av 2 år. Väljs inte samma år som ordförande.

c)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

d) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

e) 2 revisorer för en tid av 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.)

f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en skall utses till sammankallande.

g) en redaktör för klubbens medlemstidning för en tid av 2 år.

13.  Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
OBS! Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21 §     Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20 %  av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 4 veckor före mötet.  Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

Bearbetat förslag framtaget av NOC styrelse under hösten 2020 och våren 2021

Det här förslaget är nu antaget som nya stadgar genom beslut taget på årsmötet vid Djulö Camping den 21-06-19 och sen genom beslut vunnit laga kraft på styrelsemötet den 21-09-16.

Sammanställt av:

Toni Eklund styrelseledamot NOC